Hoofdmaat opmeten

  1. Pak een rolcentimeter
  2. Leg de rolcentimeter om je hoofd, precies zoals een muts om je hoofd zit (dus vlak boven je wenkbrauwen en over je oren)
  3. Het aantal centimeters geeft je hoofdmaat aan

De maten

XXS

 35 - 40 cm (kids)

XS

 40 - 45 cm (kids)

S

 45 - 50 cm

M

 50 - 55 cm

L

 55 - 60 cm

XL

 60 - 65 cm

Verzenden:

Je kunt je bestelling laten thuisbezorgen of – op afspraak – ophalen in de winkel van Bertine. Neem dan eerst even contact met haar op Je bestelling wordt als een cadeautje verpakt. Dat is de service van Bertine: persoonlijk en zonder extra kosten. Wij zijn wel genoodzaakt om verzendkosten te rekenen, maar we proberen het pakket zo spaarzaam mogelijk te versturen. Onze voorkeur gaat uit naar een envelop die door de brievenbus past. Grotere bestellingen worden als pakket verzonden. Hierbij berekenen wij de tarieven van PostNL:

Brievenbuspost: € 3,50

Pakketpost Nederland
Standaard: € 6,95 (tot 10 kg)

Pakketpost Europa
Europa1: € 15,00 (tot 5 kg) 
Europa2: € 18,50 (tot 5 kg) 
Europa3: € 19,30 (tot 5 kg)

Pakketpost buiten Europa:

World: € 24,30 (tot 5 kg)

 

Retourneren:

Artikelen uit de webshop kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden. Het retourneren van op maat gemaakte artikelen uit de designstudio is niet mogelijk.

Mail naar info@bertoo.nl  voor meer informatie over het retourneren van artikelen. Wij accepteren alleen artikelen die compleet en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retournering zijn voor eigen rekening. Wij geven geen geld terug, maar nemen de reden van de retournering wel serieus. In overleg kunnen we daarom je bestelling aanpassen.

 

Achtung! Baby

Thomsonlaan 101

2565 HZ Den Haag

www.achtung-baby.nl

 

 

1. Algemeen

Door bij buro Bertoo een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van buro Bertoo akkoord gaat. Buro Bertoo heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u buro Bertoo hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door buro Bertoo aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan buro Bertoo worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan buro Bertoo heeft verstrekt.

 

2. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van buro Bertoo zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van buro Bertoo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door buro Bertoo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

5. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door buro Bertoo is ingestemd.

6. Buro Bertoo behoudt zich het recht voor de Algemeen Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

 

3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van buro Bertoo zijn vrijblijvend en buro Bertoo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door buro Bertoo. Buro Bertoo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt buro Bertoo dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.bertoo.nl of via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Buro Bertoo garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto´s en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen/ Betalingen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hier omtrent en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.

2. Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per mail met het besteloverzicht, de totale kosten en de betalingsgegevens. De bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling is verwerkt.

3. Betalingen geschieden via: overboeking per bank of giro of contant bij afhalen.

4. buro Bertoo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft buro Bertoo het recht de bestelling te weigeren.

 

5. Levering/ Verzenden

1. De levertijd bedraagt 5 tot 7 werkdagen en gaat in wanneer de betaling is verwerkt.

2. De door buro Bertoo opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4. Het verzenden van de artikelen gebeurt met TNT Post. Buro Bertoo is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT Post. Bestellingen worden verzonden als brievenbuspost of als pakketpost wanneer het product te groot is voor de brievenbus. Vanaf een bepaalde omvang is brievenbuspost immer niet meer mogelijk gezien de voorwaarden die TNT Post hier aan stelt. Deze voorwaarden zijn na te lezen op www.post.nl. Zelf ophalen in Naarden is ook mogelijk, maak hiervoor schriftelijk of telefonisch een afspraak voor.

5. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het aantal bestelde producten. Bij een bestelling van 1 product betaalt u € 3,50 bezorgkosten, bij twee of meer producten betaalt u meer bezorgkosten. De bezorgkosten komt op uw betalingsbevestiging te staan.

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan buro Bertoo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. U dient alle intellectuele en auteursrechten welke rusten op de door buro Bertoo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. buro Bertoo garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

7. Retouneren en aansprakelijkheid

1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u buro Bertoo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien(14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

2. Alle op maat geproduceerde producten kunnen niet worden geretourneerd.

3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft buro Bertoo keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan buro Bertoo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, de verpakking niet is verbroken en de factuur erbij zit,  waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, de kosten voor het versturen van het nieuwe product komt dan voor onze rekening. De retourzendingen moet verstuurd worden naar: 
Buro Bertoo 
Prinses Marijkehof 33

1411 CL Naarden

 

8. Bestellingen/ Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en buro Bertoo, dan wel tussen buro Bertoo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en buro Bertoo, is buro Bertoo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van buro Bertoo.

 

9. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft buro Bertoo ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat buro Bertoo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan buro Bertoo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

10. Privacy

Buro Bertoo gaat zorgvuldig met uw gegevens om, uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening. Persoonlijke gegevens van de klant zullen door ons niet aan derden worden verstrekt.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

12. Diversen

1. Indien u aan buro Bertoo schriftelijk opgave doet van een adres, is buro Bertoo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan buro Bertoo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door buro Bertoo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat buro Bertoo deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met buro Bertoo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door buro Bertoo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. buro Bertoo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

13. Klachten/ Suggesties

Heeft u een klacht of misschien wel een goede tip, mail dan naar info@bertoo.nl.

Betaling

Bij buro Bertoo kunt u betalen via ideal, zodra u de bestelling gedaan heeft via de winkelwagen komt u in het ideal (sisow) systeem terecht, u kunt hier veilig online betalen. U kunt ook kiezen om de producten op te halen bij Bertoo in Naarden, daar kunt u pinnen of contant betalen.

 

Levertijd

De levertijd bedraagt 5 tot 7 werkdagen en gaat in wanneer de betaling is verwerkt, dit aantal dagen hebben we nodig omdat de producten met de hand gemaakt en bedrukt worden. Als een product op voorraad is zal het binnen 2 tot 4 werkdagen in huis zijn.